Stichting Welzijn Middelburg (SWM)

Stichting Welzijn Middelburg  is een Algemeen Nut Beoogende Instelling (ANBI) en heeft geen winstoogmerk.

Adres: Sint Sebastiaanstraat 12
Postcode: 4331 PL
Woonplaats: MIDDELBURG
Bankrekeningnummer: NL77RABO0385343876
Kamer van Koophandel: 22057489
RISN nummer: 814133599

Missie

SWM staat als professionele maatschappelijk ondernemer midden in de samenleving en zet zich er voor in dat iedereen in Middelburg en omstreken aan die samenleving kan deelnemen, zich hierin thuis voelt en zich kan ontwikkelen.

Visie

SWM signaleert ontwikkelingen in de samenleving tijdig en speelt hier adequaat op in. Het doel is om de leefbaarheid in buurten en kernen te vergroten. Door proactief en vraaggericht te werken levert SWM maatwerk en draagt nadrukkelijk bij aan een inclusieve samenleving. Vrijwilligerswerk is daarbij van groot belang. Uitgangspunt is het versterken van de zelfredzaamheid van de bewoners.

Bestuur/RvT samenstelling

Directeur-bestuurder: Mevr. M. Albers
Raad van Toezicht
Voorzitter: Dhr. J. Dekker
Lid: Dhr. A. Bom
Lid: Mevr. R. Braakman
Lid: Dhr. P. Overmeen
Lid: Dhr. J. Tijmstra

Beloningsbeleid

Werkplan 2014

Werkplan/activiteitenbegroting 2014

Financiën

jaarrekening 2015

jaarrekening 2013

jaarrekening 2014

Belastingvoordeel

Belastingvoordeel donateurs/erflaters

  • Een donateur mag een gift, binnen de bestaande fiscale regelgeving, van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken.

Gedane nalatenschappen zijn vrijgesteld van erfbelasting

Belastingvoordelen als instelling

  • De stichting hoeft geen erfbelasting of schenkbelasting te betalen voor erfenissen en schenkingen die de instelling ontvangt en gebruikt in het kader van het algemeen belang
  • De stichting komt in aanmerking voor teruggaaf van energiebelasting
  • Als een ANBI zelf schenkingen doet in het algemene belang, dan hoeft de ontvanger geen schenkingbelasting te betalen.