Het afgelopen jaar heeft SWM zich wederom ingezet om iedereen in de gemeente Middelburg zo goed en zo lang mogelijk te laten meedoen in onze samenleving. Dit veelal in samenwerking met de vele burgerinitiatieven en lokale partners en organisaties.

Onze medewerkers die participeren in de gebiedsteams van Porthos, onze jongerenwerkers die zowel in de jongerencentra actief zijn maar evenzeer op straat in de wijken, de combinatiefunctionarissen die wijkbewoners stimuleren meer te bewegen en gezond te leven, onze opbouwwerkfunctie die mensen bij elkaar brengt, de buurtbemiddelaars die conflictsituaties de-escaleren of voorkomen, het vrijwilligerssteunpunt dat vrijwillige inzet stimuleert en promoot en niet te vergeten de functie van poppodium De Spot: al deze elementen brengen mensen samen, vergroten de leefbaarheid en zorgen ervoor dat men op gezonde en prettige wijze met elkaar samenleeft in Middelburg en omgeving.

Dát is welzijn!
 

De rol die SWM inneemt om handen en voeten te geven aan de doelstellingen, zou je kunnen omschrijven als wijkgericht, verbindend en versterkend.

Onze welzijnswerkers staan midden in de samenleving, kennen de mensen in de buurten en gaan met hen in gesprek over evt. wensen, kansen of ondersteuningsbehoeften.

Als partner gaan we samen met deze bewoners na wat de mogelijkheden zijn. SWM functioneert hierin als spin in het web, op zoek naar verbindingen en ontwikkelmogelijkheden.

Als laatste wil ik nog benoemen dat SWM continue in beweging is: meebewegend met de veranderingen in de samenleving. Ook in 2017 zullen we daar in samenspraak met onze belangrijkste opdrachtgevers verder vorm aan geven.

Met trots kijk ik daarom terug op het jaar 2016. En met volle kracht zetten wij ons ook in 2017 weer in voor een leefbare gemeente!

 

Missie

SWM staat als professionele maatschappelijk ondernemer midden in de samenleving en zet zich er voor in dat iedereen in Middelburg en omstreken aan die samenleving kan deelnemen, zich hierin thuis voelt en zich kan ontwikkelen.

 

Visie

SWM signaleert ontwikkelingen in de samenleving tijdig en speelt hier adequaat op in. Het doel is om de leefbaarheid in buurten en kernen te vergroten. Door proactief en vraaggericht te werken levert SWM maatwerk en draagt nadrukkelijk bij aan een inclusieve samenleving. Vrijwilligerswerk is daarbij van groot belang. Uitgangspunt is het versterken van de zelfredzaamheid van de bewoners.